Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ukončené

Termín predkladania ponúk
28.10.2019 o 12:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

589 299,88 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

24.10.2019 o 23:59 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

14.10.2019 o 23:59 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk", ktorá je umiestnená na parcelnom čísle 803 v katastrálnom území Michaloviec a je majetkom mesta. Riešenie obnovy sa dotkne časti objektu, ktorá je prístupná z Námestia osloboditeľov (severná časť). Navrhované sú dispozičné úpravy existujúcich priestorov na prízemí, medziposchodia a v suteréne objektu pre účely mestskej galérie a informačného centra. Súčasťou sú aj stavebné úpravy fasády s novými výplňami otvorov v obvodových stenách. Veľkosť otvorov, rozmer, farba ale aj členenie okien a dverí sú v návrhu zachované. Stavebné úpravy sa zrealizujú na základe súhlasného záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice za dodržania požiadaviek uvedených v stanovisku.

Rozsah zákazky

V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer .
Členenie stavby na stavebné objekty
SO 01 - Hlavný objekt
SO 01.1 Architektúra
SO 01.2 Elektroinštalácie
SO 01.3 Oznamovacie ústredné rozvody
SO 01.4 Plynofikácia
SO 01.5 Ústredné vykurovanie
SO 01.6 Vzduchotechnika
SO 01.7 Zdravotechnika
SO 02 - Preložka elektrického odberného zariadenia
SO 03 - Vodovodná prípojka
SO 04 - Kanalizačná prípojka

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov

NUTS

SK042 Košický kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
26.9.2019
01 B-SRS_SUHRNNE RIESENIE.zip
27.9.2019
02 STAVEBNA CAST.zip
26.9.2019
04 VYKAZ VYMER_v_pdf_formate.zip
26.9.2019
04 VYKAZ VYMER_xls.zip
21.10.2019
2.Oprava v sprievodnej dokumentácii - výkaze výmer.pdf
21.10.2019
3.Oprava v sprievodnej dokumentácii - výkaze výmer.pdf
21.10.2019
4.Oprava v sprievodnej dokumentácii - výkaze výmer.pdf
26.9.2019
A.1 Súťažné podklady.pdf
26.9.2019
A.2 Podmienky úcasti_VO.pdf
26.9.2019
A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf
26.9.2019
B.1 Opis predmetu zákazky.pdf
26.9.2019
B.2 Spôsob určenia ceny.pdf
26.9.2019
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf
13.2.2020
Čestné vyhlásenie členov komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.pdf
13.2.2020
Čestné vyhlásenie členov komisie na vyhodnotenie ponúk.pdf
23.9.2020
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo zo dňa 17.02.2019.pdf
13.2.2020
II. Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf
13.2.2020
II. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf
13.2.2020
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní v profile.pdf
13.2.2020
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -úspešnosť - neúspešnosť.pdf
13.2.2020
Konflikt záujmov členov komsie.pdf
26.9.2019
MI.Zlaty.byk.KPU.pdf
13.2.2020
Návrh a zriadenie komisie na otváranie ponúk a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.pdf
17.10.2019
Oprava v sprievodnej dokumentácii - výkaze výmer.pdf
18.2.2020
Oznámenie vo Vestníku - Úrad pre verejné obstarávanie.pdf
13.2.2020
Oznámenie o vylúčení ponuky z verejného obstarávania uchádzača PEhAES, a.s. Ľubotice.pdf
13.2.2020
Oznámenie o vylúčení z verejného obstarávania uchádzačov PŠP, s.r.o. Michalovce a IBEG, a.s. Prešov.pdf
13.2.2020
Potvrdenie o prevzatí ponuky.pdf
26.9.2019
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf
27.9.2019
Príloha č. 2 Zmluva o dielo.pdf
13.2.2020
Rozpočet .pdf
13.2.2020
Súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov.pdf
13.2.2020
Test bežnej dostupnosti.pdf
13.2.2020
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky.pdf
13.2.2020
Zápisnica z otvárania ponúk.pdf
13.2.2020
Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf
13.2.2020
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf
13.2.2020
Zriadenie komisie na prípravu súťažných podkladov.pdf
13.2.2020
Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk.pdf
13.2.2020
Životopisy členov komisie.pdf