Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ukončené

Termín predkladania ponúk
6.5.2020 o 12:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

293 733,27 EUR

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Za účelom zvýšiť bezpečnosť a plynulosť automobilovej premávky a pohyb peších v Michalovciach v križovatke Hollého - Sládkovičova - Partizánska je potrebné tento dopravný uzol stavebne upraviť a zriadiť novú cestnú svetelnú signalizáciu. V rámci stavby cestnej svetelnej signalizácie vrátane stavebných úprav križovatky je potrebné v súlade s vyjadrením jednotlivých správcov riešiť ochranu existujúcich inžinierskych sietí.

Rozsah zákazky

V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer .

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45233125-1 Stavebné práce na stavbe cestných križovatiek

NUTS

SK042 Košický kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
6.4.2020
02.2_Vonkajšie vplyvy príloha protokolu.pdf
6.4.2020
02_VO-Michalovce-Protokol-VO Hollého.pdf
6.4.2020
02_VO-Michalovce-TS-VO Hollého.pdf
6.4.2020
04_VO-Situácia - demontáž.pdf
6.4.2020
05_VO-Situácia - novonavrhovaný stav.pdf
6.4.2020
06_VO-Základy osv. stožiarov.pdf
6.4.2020
07_VO-Kab-ryh-VO-800.pdf
6.4.2020
A.1 Súťažné podklady.pdf
6.4.2020
A.2 Podmienky úcasti_VO.pdf
6.4.2020
A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf
6.4.2020
B.1 Opis predmetu zákazky.pdf
6.4.2020
B.2 Spôsob určenia ceny.pdf
6.4.2020
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska program SIPL P8.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska situácia CSS výkres 02.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska situácia DDZ 1.etapa výkres 06A.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska situácia DDZ 2.etapa výkres 06B.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska situácia DZ výkres 05.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska situácia stavebných úprav výkres 03.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska situácia technická správa.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska situácia výkres 01.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska stožiarové svorkovnice výkres 04.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska tabuľka medzičasov.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska technická správa.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska titulka PD.pdf
2.4.2020
CSS Hollého Partizánska výkaz výmer.pdf
2.4.2020
CSS ochrana IS technická správa.pdf
2.4.2020
CSS ochrana IS titulka PD.pdf
2.4.2020
CSS ochrana IS výkaz výmer.pdf
2.4.2020
CSS ochrana IS výkres 05 situácia OIS.pdf
11.6.2020
Informácia o výsledku verejného obstarávania vo Vestníku.pdf
6.4.2020
Michalovce - VO Hollého - výkaz - výmer.pdf
11.6.2020
Oznámenie - Výzva na predkladanie ponúk - vo Vestníku.pdf
7.4.2020
PD.zip
6.4.2020
Prel UPC 0 Hlav.pdf
6.4.2020
Prel UPC 01-1 TS.pdf
6.4.2020
Prel UPC 02 Sit prel.pdf
6.4.2020
Prel UPC 03-1 ZP.pdf
6.4.2020
Prel UPC 03-2 Jestv schemy.pdf
6.4.2020
Prel UPC 03-3 Schemy prel.pdf
6.4.2020
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf
6.4.2020
Príloha č. 2 Zmluva o dielo.pdf
7.4.2020
Príloha č. 2 Zmluva o dielo.rtf
6.4.2020
Príloha č. 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov .pdf
6.4.2020
SO Prel OK UPC VV.pdf
7.4.2020
SP.zip
7.4.2020
Vykaz_vymer_format_xlsx.zip