Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
30.11.2020 o 12:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

633 332,94 EUR

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je výstavba florbalovej haly v areáli Základnej školy T. J. Moussona č.4 Michalovce.
PD je v rozsahu :
SO 01 Florbalová hala
SO 02 Komunikačné prepojenie haly
SO 03 NN prípojka
SO 04 Spevnené plochy
SO 05 Požiarny vodovod
SO 07 Terénne úpravy

Navrhovaná florbalová hala (SO 01) je montovaná, jednopodlažná, jednolodná oceľová hala s pôdorysnými rozmermi 24,00 x 44,00 m a so svetlou výškou v hale 6,00 m.

Rozsah zákazky

V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer .

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45212225-9 Stavebné práce na športových halách

NUTS

SK042 Košický kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
5.11.2020
A.1 Súťažné podklady.pdf
5.11.2020
A.2 Podmienky úcasti_VO.pdf
5.11.2020
A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf
5.11.2020
B.1 Opis predmetu zákazky.pdf
5.11.2020
B.2 Spôsob určenia ceny.pdf
5.11.2020
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf
5.11.2020
B2_PBS.zip
5.11.2020
F_Výkaz výmer Florb. hala.zip
5.11.2020
F_Výkaz výmer.zip
26.11.2020
Michalovce-ZŠ_Moussona-FLOR_HALA č.z.A-20-03a3 zadanie_opravene_polozky_77_133_134.xlsx
25.11.2020
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria.docx
5.11.2020
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf
25.11.2020
Príloha č. 2 Zmluva o dielo.docx
5.11.2020
Príloha č. 2 Zmluva o dielo.pdf
25.11.2020
Príloha č. 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov .docx
5.11.2020
Príloha č. 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov .pdf
5.11.2020
SO 01_SO 02.zip
24.11.2020
SO 0102 zadanie 1_oprava_v_položkách_77_133_134.pdf
5.11.2020
SO 03_NN prípojka.zip
5.11.2020
SO 04_spevnené plochy.zip
5.11.2020
SO 05_požiarny vodovod.zip
5.11.2020
SO 07_terénne úpravy.zip
5.11.2020
Textová dokumentácia.zip