Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ukončené

Termín predkladania ponúk
28.10.2019 o 12:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

589 299,88 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

24.10.2019 o 23:59 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

14.10.2019 o 23:59 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk", ktorá je umiestnená na parcelnom čísle 803 v katastrálnom území Michaloviec a je majetkom mesta. Riešenie obnovy sa dotkne časti objektu, ktorá je prístupná z Námestia osloboditeľov (severná časť). Navrhované sú dispozičné úpravy existujúcich priestorov na prízemí, medziposchodia a v suteréne objektu pre účely mestskej galérie a informačného centra. Súčasťou sú aj stavebné úpravy fasády s novými výplňami otvorov v obvodových stenách. Veľkosť otvorov, rozmer, farba ale aj členenie okien a dverí sú v návrhu zachované. Stavebné úpravy sa zrealizujú na základe súhlasného záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice za dodržania požiadaviek uvedených v stanovisku.

Rozsah zákazky

V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer .
Členenie stavby na stavebné objekty
SO 01 - Hlavný objekt
SO 01.1 Architektúra
SO 01.2 Elektroinštalácie
SO 01.3 Oznamovacie ústredné rozvody
SO 01.4 Plynofikácia
SO 01.5 Ústredné vykurovanie
SO 01.6 Vzduchotechnika
SO 01.7 Zdravotechnika
SO 02 - Preložka elektrického odberného zariadenia
SO 03 - Vodovodná prípojka
SO 04 - Kanalizačná prípojka

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov

NUTS

SK042 Košický kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
26.9.2019
01 B-SRS_SUHRNNE RIESENIE.zip
27.9.2019
02 STAVEBNA CAST.zip
26.9.2019
04 VYKAZ VYMER_v_pdf_formate.zip
26.9.2019
04 VYKAZ VYMER_xls.zip
21.10.2019
2.Oprava v sprievodnej dokumentácii - výkaze výmer.pdf
21.10.2019
3.Oprava v sprievodnej dokumentácii - výkaze výmer.pdf
21.10.2019
4.Oprava v sprievodnej dokumentácii - výkaze výmer.pdf
26.9.2019
A.1 Súťažné podklady.pdf
26.9.2019
A.2 Podmienky úcasti_VO.pdf
26.9.2019
A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf
26.9.2019
B.1 Opis predmetu zákazky.pdf
26.9.2019
B.2 Spôsob určenia ceny.pdf
26.9.2019
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf
26.9.2019
MI.Zlaty.byk.KPU.pdf
17.10.2019
Oprava v sprievodnej dokumentácii - výkaze výmer.pdf
26.9.2019
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf
27.9.2019
Príloha č. 2 Zmluva o dielo.pdf