Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Zrušené

Termín predkladania ponúk
25.8.2020 o 12:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

98 606,84 EUR

Limit postupu

Podlimitná zákazka

spôsob predkladania ponúk

Bez delenia ponúk na časti „ostatné“ a „kritéria“

Opis zákazky

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia/montáž interiérového vybavenia do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce. Požadované vybavenie je určené pre zariadenie suterénnych priestorov pre mestský depozit obrazov a v prízemí priestory pre mestskú galériu, informačné centrum, kancelárske priestory, vybavenie hygienických zariadení.
Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti.

Rozsah zákazky

V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer .

Druh zákazky

Tovary

CPV

39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky

NUTS

SK042 Košický kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno

Časti zákazky

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu
10.8.2020
A.1 Súťažné podklady.pdf
10.8.2020
A.2 Podmienky úcasti_VO.pdf
10.8.2020
A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf
10.8.2020
B.1 Opis predmetu zákazky.pdf
10.8.2020
B.2 Spôsob určenia ceny.pdf
10.8.2020
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf
10.8.2020
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf
10.8.2020
Priloha č. 2_Návrh kúpnej zmluvy.pdf
10.8.2020
Príloha č. 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov.pdf
10.8.2020
SO 01_INT_02 TECHNICKA SPRAVA.pdf
10.8.2020
SO 01_INT_04 PODORYS SUTERENU.pdf
10.8.2020
SO 01_INT_05 PODORYS PRIZEMIA.pdf
10.8.2020
SO 01_INTERIEROVE VYBAVENIE_1. časť_VV.pdf
10.8.2020
SO 01_INTERIEROVE VYBAVENIE_1. časť_VV.xls
10.8.2020
SO 01_INTERIEROVE VYBAVENIE_2. časť_VV.pdf
10.8.2020
SO 01_INTERIEROVE VYBAVENIE_2. časť_VV.xls
10.8.2020
SO 01_INTERIEROVE VYBAVENIE_3. časť_VV.pdf
10.8.2020
SO 01_INTERIEROVE VYBAVENIE_3. časť_VV.xls
10.8.2020
SO 01_INTERIEROVE VYBAVENIE_4. časť_VV.pdf
10.8.2020
SO 01_INTERIEROVE VYBAVENIE_4. časť_VV.xls