Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
7.10.2019 o 12:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

581 506,12 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

04.10.2019 o 12:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

23.09.2019 o 13:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského pohybového ihriska, detského ihriska pre 2 - 5 ročných, pieskoviska, altánkov, ďalej aj realizácia verejného osvetlenia. Súčasťou nového vybavenia bude aj rozvod kamerového systému.
Navrhované stavebné a inžinierske objekty :
SO 01 spevnené plochy betónová zámková dlažba - ide o plochy novovytvorených chodníkov
SO 02 fitnes zóna
SO 03 multifunkčné ihrisko
SO 04 detské pohybové ihrisko
SO 05 detské ihrisko 2-5 ročných
SO 06 pieskovisko
SO 07 prístrešok
SO 08 altánok s pergolou
SO 09 spevnené plochy štrk
SO 10 altánok

Rozsah zákazky

v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

NUTS

SK042 Košický kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
17.12.2019
36__čestné vyhlásenie člena komisie na vyhodnotenie podmienok účasti.pdf
17.12.2019
43__čestné vyhlásenie člena komisie na vyhodnotenie ponúk.pdf
2.3.2020
48__V. Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti_hodnotiace_harky.pdf
8.7.2020
56__Zápisnica z otvárania ponúk.pdf
21.8.2019
A.1 Súťažné podklady.pdf
21.8.2019
A.2 Podmienky úcasti_VO.pdf
21.8.2019
A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf
22.8.2019
a1 - A3.pdf
22.8.2019
a2.pdf
22.8.2019
a3.pdf
22.8.2019
a4.pdf
22.8.2019
a5.pdf
22.8.2019
a6.pdf
22.8.2019
a7- 630x594-ciernobielo.pdf
22.8.2019
a8-A4.pdf
22.8.2019
altanok-630x420.pdf
21.8.2019
B.1 Opis predmetu zákazky.pdf
21.8.2019
B.2 Spôsob určenia ceny.pdf
21.8.2019
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf
9.9.2019
e-401- 630x594.pdf
9.9.2019
e-402---420x297.pdf
9.9.2019
e-403--420x297.pdf
2.3.2020
II. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf
17.12.2019
II.zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf
3.3.2020
III. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf
17.12.2019
III.zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf
3.3.2020
Informácia o vyhodnotení ponúk podľa § 55 ods. 2 na ÚVO.pdf
3.3.2020
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -úspešnosť - neúspešnosť.pdf
2.3.2020
IV. Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf
17.12.2019
konflikt záujmov.pdf
2.3.2020
Námietka od uchádzača Chemkostav, a.s. Michalovce.pdf
17.12.2019
oznámenie o vylúčení CSM-STAV, s.r.o.pdf
17.12.2019
oznámenie o vylúčení Chemkostav, a.s..pdf
2.3.2020
Oznámenie o vylúčení ponuky z verejného obstarávania uchádzača chemkostav, a.s..pdf
2.3.2020
Písomné vyjadrenie k podanej námietke vrárane doručenky na ÚVO.pdf
22.8.2019
POPISY PRVKOV.zip
16.12.2019
potvrdenie o prevzatí ponuky.pdf
16.12.2019
predpokladaná hodnota zákazky.pdf
21.8.2019
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf
21.8.2019
Príloha č. 2 Zmluva o dielo.pdf
9.9.2019
Prot 38 17 VO Michalovce.pdf
2.3.2020
Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie.pdf
27.7.2020
rozpočet Intersystem.pdf
17.12.2019
súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov.pdf
22.8.2019
technicka -michalovce.pdf
9.9.2019
VO Michalovce medziblok.pdf
22.8.2019
vykaz_vymer_VO.pdf
4.9.2019
vykaz_vymer_VO_1.xlsx
17.12.2019
zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf
2.3.2020
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf
22.8.2019
zelen 09.pdf
22.8.2019
zelen 01 A2.pdf
22.8.2019
zelen 02 A3.pdf
17.12.2019
zriadenie komisie na otváranie a vyh. podmienok účasti.pdf
17.12.2019
zriadeniekomisie na prípravu súť. podkladov.pdf
2.3.2020
Zrušenie oznámenia o vylúčení z verejného obstarávania uchádzača Chemkostav, a.s..pdf
17.12.2019
životopisy členov komisie.pdf